BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 583/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hòa Bình

Trả lời công văn số 1100/CT-TTrngày 24/9/2007 của Cục thuế tỉnh Hòa Bình đề nghị hướng dẫn về chính sách thuếGTGT và công văn số 1631/CT-TTr ngày 21/12/2007 của Cục thuế tỉnh Hòa Bình báocáo về việc trả lời kiến nghị của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình đối với khoảndoanh thu nội bộ của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.4, mụcIV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướngdẫn:“sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ, cho, biếu,tặng, khuyến mại: … - Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất dùng để trao đổi, thưởnghoặc trả thay tiền lương cho người lao động; tiêu dùng nội bộ không phục vụ chosản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụkhông chịu thuế GTGT thì cơ sở phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng),trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn bán hàng hóacho khách hàng”.

Tại điểm 2, mục II,Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“Các cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở cùng địa phương (tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương) nơi có trụ sở chính của đơn vị cấp trên như Công ty, Tổngcông ty thì Công ty, Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung thaycho các cơ sở hạch toán phụ thuộc. Nếu cơ sở hạch toán phụ thuộc là pháp nhânkhông đầy đủ, có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa,dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra muốn kê khai nộp thuế riêngphải đăng ký nộp thuế, cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợpCông ty lâm nghiệp Hòa Bình giao cho Xí nghiệp thiết kế và phục vụ trồng rừnglà đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty thực hiện thiết kế quy hoạch rừng năm2004 và năm 2005 để cung cấp cho các đơn vị khác trong Công ty thì Công ty lâmnghiệp Hòa Bình phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu vàtính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnhHòa Bình và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương