TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 583/TCT-DNK
V/v: Thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty DMXK Thành Công
Đ/c: tổ 16, Phường Bồ Xuyên, TP. HCM

Trả lời công văn số 02/CV ngày 26/12/2005 của Công ty hỏi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 35 Luật thuế Lợi tức thì: “Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu hoặc truy hoàn thuế trong thời hạn 3 năm kể từ ngày khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế”.

Theo quy định tại Điểm 4 Điều 27 Luật thuế TNDN thì: “Trường hợp phát hiện và kết luận có sự khai man thuế, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn năm năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man thuế, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, tại Điểm 2 Công văn số 8842/BTC-TCT ngày 13/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời gian bắt đầu ưu đãi miễn, giảm thuế thì: “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được miễn, giảm thuế TNDN trong vòng 5 năm kể từ năm đầu tiên được miễn, giảm thuế mà thời gian được hưởng ưu đãi năm đầu dưới 6 tháng nay đăng ký lại thời gian bắt đầu miễn, giảm thuế vào năm sau thì cơ sở sản xuất kinh doanh xác định số thuế phải nộp đã được miễn, giảm trước đó để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định”.

Trường hợp Công ty DMXK Thành Công bắt đầu được miễn, giảm thuế từ năm 1998, tính đến thời điểm năm 2005 đã quá 5 năm, do đó, không được đăng ký lại thời gian bắt đầu ưu đãi thuế (kể cả trường hợp năm đầu tiên hoạt động sản xuất kinh doanh dưới 6 tháng).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP. HCM;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến