ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/UBND-KT
V/v báo cáo số liệu vay, trả nợ của chính quyền địa phương

Bắc Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 3080/BTC-QLNngày 11/3/2013 của Bộ Tài chính về việc báo cáo số liệu vay, trả nợ của chínhquyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính tổng hợp, cungcấp các số liệu về dư nợ, vay và trả nợ địa phương giai đoạn 2010-2012 và kếhoạch vay, trả nợ năm 2013 theo mẫu số 2.01 và 2.02 quy định tại Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo vàcông khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia. Số liệu tổng hợpgửi về Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính bằng văn bản vàbằng thư điện tử theo địa chỉ: [email protected] và Chủ tịch UBND tỉnhtrước ngày 25/3/2013.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số 3080/BTC-QLN ngày 11/3/2013 của Bộ Tài chính)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TPKT, TH

-
Lưu: VT, KT4

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Bình