VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 583/VPCP-KTTH
V/v xử lý thuế nhập khẩu đối với xe ôtô nhập khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn đá quý thế giới

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 116/BTC-TCHQ ngày 05 tháng 01 năm 2010 về việc xử lý thuế đối vớiôtô nhập khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn đá quý thế giới, thay mặt Thủtướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Tài chính xử lý theođúng quy định của pháp luật thuế nhập khẩu hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý