BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------
Số: 5831/BGDĐT-GDMN
V/v: Bộ đĩa hỗ trợ nâng cao năng lực giáo viên mầm non
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011
Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố
Nhằm hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên mầm non có thêm tư liệu để bồi dưỡng học tập, nghiên cứu các phương pháp tổ chức hoạt động tích cực, nâng cao năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non mới được ban hành tại Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ; theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để xây dựng bộ đĩa hình với sự tham gia tư vấn chuyên môn của chuyên gia giáo dục mầm non thuộc trường đại học Melbourne (Australia) và chuyên viên của Vụ Giáo dục Mầm non. Bộ DVD này đã được Vụ Giáo dục Mầm non thẩm định về chuyên môn, gồm có 10 đĩa hình với 5 nội dung:
1. Phương pháp làm quen với toán + Giờ Toán minh họa
Bằng các phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với toán kèm theo các ví dụ minh họa, DVD này giúp giáo viên dễ hình dung cách thức cho trẻ tiếp cận với các khái niệm toán học một cách nhẹ nhàng, không khô cứng, mềm dẻo và thú vị.
2. Tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non (Nhà trẻ + Mẫu giáo)
Cùng với việc nêu và phân tích về phương pháp, cách thức tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non kết hợp một số hình ảnh minh họa, đĩa hình này đã chỉ rõ lợi ích của việc thông qua các hoạt động ngoài trời giúp trẻ phát triển ở nhiều lĩnh vực như thể chất, trí tuệ, tâm lý, kỹ năng sống, giao tiếp với môi trường xung quanh và thiên nhiên.
3. Phương pháp kể chuyện, đọc thơ cho trẻ MN + Kể chuyện minh họa
DVD đưa ra một số phương pháp cụ thể để giáo viên sử dụng các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học được cung cấp, mua sắm và tự làm tiến hành một giờ hoạt động làm quen văn học sao cho trẻ không những hiểu nội dung câu chuyện, bài thơ mà còn được tham gia hoạt động, trải nghiệm, phát triển ngôn ngữ, nhận thức.
4. Tổ chức lễ hội trong trường mầm non + Lễ hội minh họa
Với cách thức tổ chức có bài bản, phương pháp mở, DVD giúp giáo viên ý thức hơn việc tăng cường vai trò hoạt động của trẻ trong các hoạt động cũng như sự tham gia tích cực của cha mẹ, cộng đồng, cùng với nhà trường và giáo viên tổ chức một lễ hội vui vẻ, náo nhiệt, không tốn kém và phù hợp với địa phương.
5. Làm đồ dùng đồ chơi (Phần I + Phần II)
Hiện nay, việc làm đồ dùng đồ chơi ở các trường mầm non đang được triển khai khá tốt. DVD giúp giáo viên có thêm tư liệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc làm đồ dùng đồ chơi cũng như hướng dẫn trẻ cùng tham gia trong quá trình tổ chức các hoạt động.
Với ý nghĩa thiết thực nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo có kế hoạch triển khai trang bị cho các cơ sở giáo dục mầm non trong năm học 2011-2012 để góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Phụ nữ Quân đội;
- Vụ KHTC, Cục CSVC, TTra (để p/h t/h);
- Lưu VT, Vụ GDMN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Nghĩa