TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5832/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP chứng khoán HVS Việt Nam
Địa chỉ: Cao ốc SG Prime, 107 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3
Mã số thuế: 0306353700

Trảlời văn thư số 054/CV /HVS ngày 06/06/2014 của Công ty vềchính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2c Điều 2 Thông tưsố 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpcá nhân (TNCN) quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

Tiền thù lao nhận được dưới các hìnhthức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền thamgia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án;tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham giacác hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục,thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

Căn cứ Khoản1b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại,quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trảthay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nộibộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay,cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Căn cứ Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi không được trừ bao gồm:

“Phần vượt quá 15% tổng số chi đượctrừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếptân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho,biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Tổng số chiđược trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối vớihoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóabán ra. Đối với hàng hóa nhập khẩu thì giá mua của hàng hóa bán ra bao gồm thuếnhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Đối vớihoạt động kinh doanh đặt thù như xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược,casino thì tổng chi phí được trừ không bao gồm chi phí trả thưởng.

Các khoản chiquảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên khôngbao gồm:

- Khoản hoahồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trảcho các đại lý bán hàng hóa, dịch vụ đúng giá.

- Khoản hoahồng trả cho nhà phân phối của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Đối với tổchức nhận được khoản hoa hồng thì phải kê khai tính vào thu nhập chịu thuế, đốivới cá nhân nhận được hoa hồng thì phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trướckhi chi trả thu nhập.”

Căncứ các quy định trên:

Trườnghợp Công ty tổ chức hội nghị diễn đàn đầu tư, để tham dự hội nghị, được vinhdanh tên doanh nghiệp trong sự kiện, trên các ấn phẩm các doanh nghiệp phảiđóng phí thì khoản thu này phải tính thuế GTGT với thuế suất 10%; Khi lập hóađơn xuất giao cho khách hàng tiêu thức hàng hóa dịch vụ, Công ty ghi theo dịchvụ thực tế cung cấp.

Trườnghợp Công ty có chi hoa hồng môi giới cho các đơn vị, cá nhân giới thiệu kháchtham dự hội nghị thì tổ chức khi nhận hoahồng môi giới lập hóa đơn xuất giao cho Công ty; đối với cá nhân căn cứvào hợp đồng, chứng từ chi Công ty lập bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC , khi chi trả hoa hồng cho cánhân nếu tổng mức hoa hồng từ 2.000.000 đồng trở lên thì Công ty tính khấu trừthuế TNCN theo thuế suất 10% trên toàn bộ thu nhập, kê khai nộp thuế theo quyđịnh.

Khoảnchi hoa hồng môi giới được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có hóađơn chứng từ hợp pháp theo quy định (thuộc khoản chi bị khống chế theo Khoản 2.21 Điều6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng qui địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT
3;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1799-10157- 2014-tttgiang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga