VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5834/VPCP-KTTH V/v xử lý nguồn kinh phí ủng hộ khắc phục vụ khủng bố tại Liên Bang Nga

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Bộ Tài chính

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn 11958 TC/TCĐN ngày 21 tháng 10 năm 2004, về việc sử dụng Quỹ Dự trữ ngoại tệ nhà nước để ủng hộ việc khắc phục hậu quả vụ khủng bố tại trường học ở thành phố Beslan - Liên Bang Nga, Thủ tướng Chính phủ đồng ý như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNGCHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy