TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5835/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần XNK đầu tư tổng hợp và hợp tác quốc tế
Địa chỉ: 93 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế 0302075241

Trả lời văn bản số09- 06/CV-2014 ngày 20/6/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.6 mục II phầnD Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếTNCN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009):

“Khaithuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Cánhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứngkhoán) có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế theo quyđịnh sau đây:

2.6.1.Thời điểm khai thuế: cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải khai thuếthu nhập cá nhân đồng thời với việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữuphần vốn chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

2.6.2.Hồ sơ khai thuế gồm:

-Tờ khai thuế thunhập cá nhân ápdụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo mẫu số 12/KK-TNCNban hành kèm theo Thông tư này.

-Hợp đồng chuyển nhượng vốn (bản sao).

-Các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạtđộng chuyển nhượng vốn.”

Căncứ Khoản 1 Điều1 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướngdẫn việc miễn thuế TNCN theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 của Quốc hội quy địnhđối tượng được miễn thuế TNCN và thời gian miễn thuế TNCN:

“1. Đối tượng được miễn thuếTNCN từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và cánhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cảchuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.

Từ ngày 01/01/2010 cá nhâncư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn(bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thươngmại nộp thuế TNCN theo quy định”

Căn cứ công văn 451/TCT-TNCNngày 08/2/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2009:

b. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn,chuyển nhượng vốn, chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: nếu chitrả các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, từnhượng quyền thương mại của năm 2009 trước ngày 01/7/2010 thì các khoản thunhập này thuộc thu nhập được miễn thuế, đơn vị chi trả không phải kê khai quyếttoán thuế; nếu chi trả sau ngày 30/6/2010 thì phải tính thuế đối với khoản thunhập này.

Trường hợp ứng trước cáckhoản thu nhập này có nguồn gốc của năm 2010 và những năm tiếp theo trong năm2009 thì phải tính thuế và kê khai quyết toán thuế năm 2009 đối với phần thunhập chi trả ứng trước.

Đối với các khoản thu nhập từ đầu tưvốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán của các năm từ năm 2008 trởvề trước, năm 2009 mới được chi trả thì cũng thuộc thu nhập được miễn thuếTNCN; đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 đối vớicác khoản này”

Trường hợp theo trình bày từngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 các cá nhân là cổ đông trong Công ty có hoạt độngchuyển nhượng cổ phần thì phải kê khai, nộp thuế TNCN theo hướng dẫn nêu trên(bao gồm cả trường hợp không phát sinh thu nhập tính thuế). Thời hạn nộp thuếvà hồ sơ khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.6 mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC . Cuối năm, Công ty khôngphải kê khai quyết toán thuế các khoản thu nhập được miễn thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- Phòng KT4;
-
Lưu: HC, TTHT.
2009_ 156676 (23/6/2014).
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga