BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5838/BGTVT-QLXD
V/v phổ biến QĐ xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2010

Kính gửi:

- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ Giao thông vận tải;
- Các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ;
- Các trường, Viện thuộc Bộ;
- Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 3364/QĐ-XPHC ngày 28/7/2010 về việc xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với Tổng Công ty xây dựng số 1, đơn vị Tổng thầu của công trình đường nối cầu Thủ Thiêm và đại lộ Đông Tây (Giai đoạn 1).

Bộ Giao thông vận tải thông báo cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý được biết./.

(Gửi kèm theo Quyết định số 3364/QĐ-XPHC ngày 28/7/2010 của UBND thành phố Hồ Chí Minh).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN;
- Thanh tra Bộ; VP Bộ;
- TT Tin học (để đăng tải trên trang Web của Bộ);
- Lưu: VT, QLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức