BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5838/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ banhành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai, theo đó, BộTài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng và triển khai chương trình phổbiến, giáo dục pháp luật về đất đai và nâng cao nhận thức chính sách, pháp luậtvề đấtđai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; đặc biệtquan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại Chỉ thị số 01/CT- TTg và căn cứ vào Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14 tháng12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐềán nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn2011 - 2020; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự án “Phổ biến, giáo dụcpháp luật về đất đai và nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật đất đai cho cơquan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi cả nước,ưu tiên đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa và nông thôn” thực hiện trong năm2014 - 2015 với các nội dung chủ yếu dưới đây:

- Xây dựng tài liệu, sổtay, tờ rơi phổ biến chính sách, pháp luật đất đai.

- Phổ biến chính sách, pháp luật đất đai trên cácphương tiện thông tin đại chúng (Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình ViệtNam, Báo Tài nguyên và Môi trường).

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật đất đai cho đội ngũbáo cáo viên cấp tỉnh.

- Thí điểm phổ biến, nâng cao nhận thức chính sách,pháp luật đất đai cho người dân tại khu vực nông thôn nghèo, khu vực vùng sâu,vùng xa.

- Đánh giá tác động và hiệu quả của công tác phổbiến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt các cấp chính quyền địa phương vềviệc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới của Luật Đất đai và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

2. Chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan phát thanh,truyền hình, các báo tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương theo các tài liệu, sổ tay, các băng hình, băng tiếng tuyên truyềnvề pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.

3. Triển khai rộng rãi công tác phổ biến, giáo dụcvà nâng cao nhận thức về pháp luật đất đaithường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả với nội dungphù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn cụ thểtại địa phương, đặc biệt quan tâm đếnđồng bào dân tộc thiểu số.

4. Bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương và phêduyệt dự toán kinh phí thực hiện cho các hoạt động phổ biến, giáo dục và nângcao nhận thức về pháp luật đất đai tạiđịa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vềđất đai có hiệu quả nhằm đưa Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành sớm đi vào cuộc sống./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Tổng cục Quản lý đất đai (để thực hiện);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP (TH), TCQLĐĐ.NP140.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển