BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 583TCT/DNNN
V/v Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 1583 CV/CT ngày 5/10/2004 của Cục thuếtỉnh Quảng Trị và công văn số 73/TT-Cty ngày 20/9/2004 của Công ty đầu tư càphê – dịch vụ đường 9 về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Tiết b – Điểm 2 – Mục I – Thông tư số 16/2002/TT-BTC ngày8/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu thương mạiLao Bảo quy định: “Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh cảtrên địa bàn Khu Thương mại Lao Bảo và trong nội địa Việt Nam thì phải hạchtoán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn Khu Thương mại Lao Bảo để cócăn cứ xác định chế độ ưu đãi”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có các đơn vịhạch toán phụ thuộc nằm ngoài Khu Thương mại Lao Bảo thì Công ty phải hạch toánriêng các hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài Khu Thương mại Lao Bảo để kê khainộp thuế và khấu trừ thuế GTGT của máy móc thiết bị mua vào phục vụ cho hoạtđộng sản xuất kinh doanh các mặt hàng chịu thuế GTGT của các đơn vị phụ thuộc.

2. Theo quy định tại Điểm 1.4 – Mục II – Thông tư số 16/2002/TT-BTC nêu trên thì hàng hóa, dịch vụ sản xuất và tiêu thụ trong Khu Thương mại LaoBảo không phải chịu thuế GTGT; Hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vàoKhu Thương mại Lao Bảo phải làm thủ tục xuất khẩu và được hưởng thuế suất thuếGTGT là 0%. Do đó, đối với hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp Việt Nam trong thị trường nội địa bán cho Công ty để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty trong Khu Thương mại Lao Bảo được áp dụng mức thuế GTGT là 0%.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng vận chuyển với các doanhnghiệp vận tải trong thị trường nội địa để vận chuyển hàng sản xuất ở KhuThương mại Lao Bảo đến các cửa khẩu (Cảng Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh) đểxuất khẩu ra nước ngoài mà hóa đơn vận chuyển có thuế GTGT thì Công ty khôngđược kê khai khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn vận chuyển mà được tính vào chi phíhợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Đối với các khoản chi phí báo chí, quảng cáo, xăng dầu, …phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT của Chi nhánhnằm ngoài Khu Thương mại Lao Bảo thì Công ty phải hạch toán riêng và được tínhkhấu trừ thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Trị biết vàhướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty đầu tư cà phê- dịch vụ đường 9
- Lưu VP(HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc