BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 584/BXD-HĐXD
V/v: UBND tỉnh Khánh Hoà đề nghị uỷ quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với Tiểu Dự án VSMT Tp Nha Trang.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hoà.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1132/UBND ngày 13/3/2009 củaUBND tỉnh Khánh Hoà về việc đề nghị uỷ quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối vớiTiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hoà tại văn bản số 1132/UBND ngày 13/3/2009 với các nội dung sau:

1. UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở cácHợp phần còn lại thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.

2. UBND tỉnh Khánh Hoà giao cho Sở Xây dựng xử lý những phátsinh, thay đổi so với thiết kế cơ sở đã được Bộ Xây dựng thẩm định tại văn bảnsố 491/BXD-KSTK ngày 22/3/2006 đối với Hợp phần Thoát nước mưa, chống ngập vàthu gom nước thải giai đoạn I (2007-2011) của Tiểu Dự án trình UBND tỉnh KhánhHoà xem xét, chấp thuận theo qui định hiện hành.

3. Nhà thầu giám sát thi công của chủ đầu tư được lập thiếtkế - dự toán đối với những phần công việc thay đổi theo hướng dẫn của Ngân hàngThế giới nếu có đủ điều kiện năng lực theo quy định hiện hành để trình chủ đầutư phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh KhánhHoà chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo các qui định hiện hành và xem xét,quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KTXD;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh