NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 584/CV-NHNN1

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 584/CV-NHNN1 NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤCTHẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH
SỐ 17/1999/NĐ-CP NGÀY 19/3/1999

Kính gửi:

- Các Ngân hàng thương mại quốc doanh
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Các Ngân hàng thương mại cổ phần

Về đề nghị của Ngân hàng Công thương Việt Nam (công văn số 1192/CV-NHCT5 ngày 14/5/1999) và một số Ngân hàng thương mại về việc thực hiện thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất như quy định tại Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 19/3/1999 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn và tại khoản 3 Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau, thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

Do vậy, về nguyên tắc, Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 19/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất được ban hành sau và có hiệu lực pháp lý cao hơn Quyết định số 217/QĐ-NH1 ngày 17/8/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; vì vậy các quy định tại Quyết định số 217/QĐ-NH1 ngày 17/8/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nếu trái với Nghị định 17/1999/NĐ-CP ngày 19/3/1999 đều hết hiệu lực thi hành và thực hiện theo Nghị định số 17/1999/NĐ-CP.

Việc cho vay có bảo đảm hàng cầm cố, thế chấp tài sản khác và bảo lãnh vẫn thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)