TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 584/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1620/HQLC-NVngày 14/11/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về tái xuất/xuất khẩu (xuất kinhdoanh) xăng dầu qua cửa khẩu phụ nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Caithực hiện theo hướng dẫn tại điểm d, mục 2, phần III Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-NHNN ngày 31/01/2008 của liên Bộ Côngthương-Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải-Bộ Nông nghiệp & Phát triển nôngthôn-Bộ Y tế-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt độngthương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

2. Về thực hiện Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20/05/2011 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt độngkinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh:

- Về vướng mắc nêu tại điểm 2.1,2.2 công văn số 1620/HQLC-NV : đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ Điều 37Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủtục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Điều 7 Thông tư số21/2011/TT-BCT ngày 20/05/2011 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt độngkinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh để thực hiện.

- Về vướng mắc nêu tại điểm 2.3công văn số 1620/HQLC-NV: đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ nội dunghướng dẫn tại công văn số 8672/BCT-XNK ngày 18/09/2011 của Bộ Công thương vềviệc thực hiện Thông tư số 21/2011/TT-BCT để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức