CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 584/QLLĐNN-CSQLLĐ
V/v Đài Loan tạm ngừng cấp visa tạm trú và cư trú do dịch bệnh SARS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Các Doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan

Tiếp theo công văn số 516/QLLĐNN-CSQLLĐ ngày 10/04/2003 của Cục quản lý lao động với nước ngoài, do diễn biến tình hình dịch bệnh SARS còn phức tạp, phía Đài Loan chính thức ra thông báo tạm dừng cấp visa tạm trú và cư trú cho công dân một số nước nhiễm dịch bệnh SARS. Để chủ động cho việc làm thủ tục cho lao động sang làm việc tại Đài Loan, Cục Quản lý lao động với nước ngoài thông báo như sau:

1. Kể từ ngày 27/04/2003 Đài Loan tạm ngừng cấp visa tạm trú hoặc cư trú cho các công dân nước ngoài đến từ các nước mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt vào danh sách có dịch bệnh, trong đó có Việt Nam, thời gian tạm ngừng là 2 tuần.

2. Những trường hợp đặc biệt cần phải đến Đài Loan thì Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết theo từng trường hợp, trong đó những người có visa cư trú sau khi đến sân bay Đài Loan sẽ phải cách ly 10 ngày để quan sát, sau khi kiểm tra không bị nhiễm SARS mới được nhập cảnh.

3. Những người tới Đài Loan với mục đích công vụ không thuộc đối tượng tại điểm 1 nêu trên.

Cục Quản lý lao động với nước ngoài xin thông báo để Doanh nghiệp được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị kịp thời phản ánh về Cục Quản lý lao động với nước ngoài để cùng phối hợp giải quyết./.

KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Đỗ Nhật Tân