THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 584/TTg-KTN
V/v: chỉ định thầu đối với 02 dự án thành phần thuộc dự án tuyến đường ven biển, tỉnh Ninh Thuận.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Thuận (công văn số 1256/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2010), ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2342/BKH-QLĐT ngày 09 tháng 4 năm 2010) vềviệc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với 02 dự án thành phần thuộc dự ántuyến đường ven biển, tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc, Ủy ban nhândân tỉnh Ninh Thuận được áp dụng hình thức chỉ định thầu xây lắp đối với 02 dựán thành phần (đường Bình Tiên – Vĩnh Hy và Phú Thọ - Mũi Dinh) thuộc dự ántuyến đường ven biển, tỉnh Ninh Thuận. Việc chỉ định thầu được thực hiện đúngcác quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và yêu cầu tiến độ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải