VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5840/VPCP-NC
V/v chuẩn bị Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm và Báo cáo thi hành án năm 2014

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp.

Về việc chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống viphạm pháp luật và tội phạm và Báo cáo thi hành án năm 2014 theo đề nghị tại vănbản số 2027/UBTP13 ngày 25 tháng 7 năm2014 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quanchuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luậtvà tội phạm năm 2014; Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơquan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chínhphủ về công tác thi hành án năm 2014, gửi Ủy banTư pháp của Quốc hội trước ngày 25 tháng 8 năm 2014 (nội dung báo cáo và sốliệu theo phụ lục kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơquan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- UBTP của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX, V.I, V.III;
- Lưu: VT, NC (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên