BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5841/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 8503/CT-TT1 ngày 09/10/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhvề thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất của Công ty TNHH TM DV Xăng DầuThuận Lợi. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 1Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định đối tượng áp dụng thủ tục hải quan đối vớixuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu như sau:

“3. Thương nhân cóGiấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có ngành nghề kinh doanhcung ứng xăng dầu hàng không, dịch vụ cung ứng tàu biển hoặc thông qua công tycung ứng tàu biển là đại lý của mình được cung ứng xăng dầu (bán) cho các đốitượng sau đây:

3.1. Tàu bay củacác hãng hàng không nước ngoài đỗ dừng tại cảng hàng không Việt Nam, tàu baycủa các hãng hàng không Việt Nam bay trên các tuyến bay quốc tế.

3.2. Tàu biển quốctịch nước ngoài neo đậu tại cảng biển, cảng sông quốc tế và tàu biển quốc tịchViệt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh.”

Tại Điểm 20 Mục IIPhần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 20 Điều 4 Thông tưsố 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng khôngchịu thuế GTGT đối với hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu như sau:

“20. Hàng hóachuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu;hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, nhập khẩu để sản xuất, gia cônghàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kếtvới bên nước ngoài;”

Căn cứ công văn số 0221/PLX-XNK ngày 21/02/2012 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc hướng dẫntriển khai bán xăng dầu tạm nhập tái xuất 2012.(bản photocopy gửi kèm)

Công văn số8503/CT-TT1 ngày 09/10/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trình bày trườnghợp Công ty TNHH TM DV Xăng Dầu Thuận Lợi thực hiện hợp đồng mua xăng dầu tạmnhập tái xuất Công ty TNHH Một thành viên DV-TM Vitaco, nhưng tài liệu gửi kèmtheo là hợp đồng đại lý tái xuất xăng dầu với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa -Vũng Tàu; tờ khai hàng hóa xuất khẩu ghi tên người xuất khẩu là Tập đoàn xăngdầu Việt Nam, người nhập khẩu ghi tên tàu biển nước ngoài, người mở tờ khai làCông ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đề nghị Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh rà soát, xác định trường hợp năm 2012 Công ty TNHH TM DVXăng Dầu Thuận Lợi có phải là đại lý của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (là Thươngnhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu,nhập khẩu xăng dầu) hay không để làm cơ sở xác định có thuộc hay không thuộcđối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân