VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5843/VPCP-QHQT
V/v thành lập Ban triển khai Chương trình hợp tác nhân lực CNTT Việt Nam - Nhật Bản

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin.
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin (công văn số 32/BCĐCNT ngày 12 tháng 10 năm 2004), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc thành lập Ban triển khai Chương trình hợp tác Việt Nam - Nhật Bản về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong khuôn khổ Sáng kiến công nghệ thông tin Châu Á;

- Giao Bộ trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công nghệ thông tin xem xét quyết định thành lập Ban triển khai Chương trình nói trên.

- Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về kinh phí hoạt động của Ban triển khai Chương trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao