BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5848/TM-XNK
V/v Nhập khẩu bổ sung thuốc lá

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Trả lời công văn số 1398/TCT-DVTS ngày 1/11/2004 của Công ty Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất về việc nhập khẩu bổ sung thuốc lá bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh;

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 25/GCN-BTM ngày 22/7/2003 của Bộ Thương mại cấp cho Công ty;

Căn cứ tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Báo cáo ngày 1/11/2004 của Công ty, có xác nhận của cơ quan Hải quan;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất nhập khẩu bổ sung 300.000 USD thuốc lá điếu, xì gà để bán thu ngoại tệ phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty.

Việc nhập khẩu, bán hàng và thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành. Công ty chịu trách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hoá thẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2004./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu