BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 585/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 1794/CT-THDT ngày 7/9/2008 của Cục thuếtỉnh Thái Bình về khấu trừ thuế GTGT đầu vào hoạt động kinh doanh bất động sản,Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại điểm 6 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:"Chuyển quyền sử dụng đất".

Tại điểm 1.8 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với hoạt động kinh doanh bất độngsản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất (hoặc giáthuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng”.

Tại điểm 1.2c.2 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Thuế GTGT đầu vào của hànghoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịuthuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào củahàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuếGTGT".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với hoạt động kinh doanh bấtđộng sản thì giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng không chịu thuế GTGT.Do vậy, trường hợp trong giá đất được trừ khỏi giá tính thuế GTGT đối với kinhdoanh bất động sản có thuế GTGT đầu vào thì cơ sở kinh doanh bất động sản khôngđược khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến giá đất thực tếchuyển nhượng. Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản đã kê khai khấu trừphần thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến giá đất thực tế chuyểnnhượng thì cơ sở kinh doanh phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ tươngứng với giá đất thực tế chuyển nhượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Bình biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương