BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/TCT-CS
V/v: lệ phí trước bạ đối với đất nuôi trồng thủy sản

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1720/CT-QLCKTTĐ ngày 20/12/2011 của CụcThuế tỉnh Long An về việc vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 3, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợpkhông phải nộp lệ phí trước bạ:

" 4. Đất được Nhà nước giao hoặc công nhận sử dụng vàomục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trống thuỷ sản và làm muối.

Trường hợp này người sử dụng đất phải xuất trình bản saoquyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất hoặc công nhậnđất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sảnvà làm muối".

Căn cứ quy định nêu trên, đối với đất được nhà nước côngnhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sảnvà làm muối là đất có nguồn gốc không phải từ nhận chuyển nhượng, đang sử dụngổn định vào mục đích trên. Do đó, trường hợp ông Kha Văn Hiến đang sử dụng đấtnuôi trồng thủy sản có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằnggiấy viết tay của ông Nguyễn Văn Nhỏ từ năm 2002 không thuộc trường hợp không phảinộp LPTB theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Thông tư số 124/2011/TT-BTC nêutrên khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn