BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------
Số: 585/TCT-CS
V/v chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
Công ty TNHH Phát Triển
(Địa ch
: đường Bùi Văn Bình, KP8, Phú Hòa, ThDầu Một, Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 20/13/CV-PT ngày 18/11/2013 của Công ty TNHH Phát Triển đề nghị hướng dn vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Điểm 29 Mục IV Phần B Phụ lục I Ban hành kèm theo Nghị định số 1 08/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ:
"29. Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5.000 lao động."
- Khoản 2 Điều 2 Thông tư s 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định:
"2. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xut khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đi với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO, kể từ năm 2012 được lựa chọn đ tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu), cụ th như sau:
- Được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN có hiệu lực thi hành (theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN ktừ kỳ tính thuế năm 2006 trở về trước đến thời điểm doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập).
- Hoặc được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo quy đnh tại các văn bn quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO (theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN áp dụng kỳ tính thuế năm 2012).
- Ví dụ 2 Khoản 5 Điều 3 Thông tư s199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 ca Bộ Tài chính hướng dẫn:

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

" Doanh nghiệp B thành lập ngày 16/04/1993 có hoạt động sn xut hàng xuất khẩu, đáp ứng các điu kiện ưu đãi đầu tư: Dự án đu tư sử dụng từ 500 lao động trở lên; Dự án xuất khu ít nht 80% sản phm. Theo Giy phép thành lập doanh nghiệp B được hưởng ưu đãi thuế lợi tức (thuế TNDN): thuế suất thuế lợi tức là 20% suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế lợi tức 2 năm, gim 50% thuế lợi tức trong 3 năm tiếp theo. Doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế từ năm 2003. Doanh nghiệp đã được hưởng ưu đãi thuế: miễn thuế TNDN 2 năm: năm 2003 và năm 2004, giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm tiếp theo: năm 2005, năm 2006 và năm 2007.
Ktừ kỳ tính thuế TNDN năm 2012 chấm dứt ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện xuất khẩu: doanh nghiệp B đã hưởng hết thời gian miễn thuế, gim thuế TNDN do đáp ng điều kiện về tỷ lệ xuất khu, chcòn được hưởng ưu đãi về thuế suất 20% do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu thì ktừ năm 2012 doanh nghiệp B phải chm dứt ưu đãi áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% do đáp ng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu. Các ưu đãi về thuế suất thuế TNDN mà doanh nghiệp có thể lựa chọn do đáp ng điền kiện ưu đãi thuế TNDN khác ngoài điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu để thông báo với cơ quan thuế áp dụng ktừ năm 2012:
a) Tại thời điểm cấp Giấy phép thành lập - Nghị định s 18/CP ngày 16/4/1993 của Chính phủ: nếu bỏ điều kiện ưu đãi xuất khu, doanh nghiệp B chỉ còn đáp ứng điều kiện sử dụng từ 500 lao động trở lên: không đáp ứng điều kiện được ưu đãi đầu tư phải áp dng thuế suất thuế TNDN phổ thông là 25% cho thời gian còn lại của dự án.
b) Theo Nghị định s 12/CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ: doanh nghiệp B đáp ứng điều kiện ưu đãi sử dụng từ 500 lao động trở lên nên được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% trong thời gian 10 năm tính từ năm 1993 (ngày thành lập doanh nghiệp), đến năm 2012 đã hết thời gian ưu đãi về thuế suất phải áp dụng thuế suất thuế TNDN phổ thông là 25% cho thời gian còn lại của dự án.
c) Theo Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000, Nghị định s 27/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 của Chính phủ: doanh nghiệp B không đápng điều kiện ưu đãi đầu tư phải áp dụng thuế suất thuế TNDN phổ thông là 25% cho thời gian còn lại của dự án.
d) Theo Nghị định s 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 thì dự án sử dụng thường xuyên từ 500lao động đến 5000 lao động thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Theo Nghị định s 164/2003/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanhmới thành lập từ dự án đu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thị được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% trong 10 năm. DN B đáp ứng điều kiện sử dụng từ 500 lao động trở lên nên áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% trong thời gian 10 năm tính từ năm 1993, đến năm 2012 đã hết thời gian ưu đãi về thuế suất phải áp dụng thuế suất thuế TNDN phthông là 25% cho thời gian còn li của dự án.
e) Tại thời điểm chấm dứt ưu đãi xuất khu do gia nhập WTO: Nghị định s 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ: doanh nghiệp B không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư phải áp dụng thuế suất thuế TNDN ph thông là 25%.
Như vậy Doanh nghiệp B được lựa chọn theo các điểm a, b, c, d, e nêu trên. Theo các thời điểm nêu trên, Doanh nghiệp B đã hết thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN, phải áp dụng thuế suất thuế TNDN phổ thông là 25% ktừ năm 2012 cho thời gian còn lại của dự án.."
- Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:
"Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điêu kiện hưởng ưu đãi đu tư theo hướng dn tại Thông tư này thì được hưởng ưu đãi về thuế theo hướng dn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 1/1/2004."

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp năm 2012 Công ty bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO thì được lựa chọn để được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại tương ứng với điu kiện sử dụng nhiều lao động quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 25/10/2006, trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 có hiệu lực thi hành). Đối với điều kiện về sử dụng lao động trên 500 người thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 20% trong 10 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị định s164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ. Nếu năm 2012 Công ty đáp ứng điều kiện sử dụng thường xuyên từ 500 đến 5000 lao động thì năm 2012 là năm cuối cùng Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN 20%.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Phát Triển được biết, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?