TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 585/TCT-DNK
V/v: Xác định doanh thu tính thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp Hà Nội

Trả lời công văn số 608 CT/HTr ngày 18/10/2006 của Cục thuế TP Hà Nội v/v chính sách thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1, Mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật thuế GTGT, quy định: Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam.

- Theo quy định tại Điểm 6, Mục IV, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thì các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như chi về đầu tư xây dựng cơ bản; chi ủng hộ các đoàn thể; tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương; chi từ thiện và các khoản chi khác không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định trên, Công ty TNHH Mặt trời vàng bán đấu giá biển quảng cáo thì tiền bán đấu giá được xác định là doanh thu để tính thuế GTGT và thu nhập chịu thuế TNDN. Chi phí xây dựng biển quảng cáo có hóa đơn, chứng từ hợp pháp được tính vào chi phí để tính thu nhập doanh nghiệp. Công ty sử dụng tiền bán đấu giá để ủng hộ quỹ khuyến học theo chương trình phát động của Sở văn hóa thông tin không được tính khoản chi ủng hộ này giảm trừ vào thu nhập hoặc tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến