THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/TTg-QHQT
V/v Đàm phán với WB Hiệp định Tài trợ Dự án Cấp nước và nước thải đô thị

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng;
- UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị;
- Văn phòng Chủ tịch nước.

Xét đề nghịcủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 76/TTr-NHNN ngày 14 tháng 4 năm2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ýthành lập Đoàn đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và cáctài liệu pháp lý của Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị". Tham giađàm phán có đại diện của các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịchnước; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Xây dựng; Ủyban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Dương,Bình Phước, Kiên Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị và Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam. Thời gian đàm phán khoảng 01 tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm2011.

2. Ủy quyềncho Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thịnh Thị Hồngthay mặt Nhà nước ta làm Trưởng Đoàn đàm phán.

3. Bộ Ngoạigiao ra văn bản xác nhận việc ủy quyền đàm phán.

4. Các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, LâmĐồng, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị khẩntrương hoàn tất các điều kiện đàm phán.

5. Ngân hàngNhà nước Việt Nam với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Namphối hợp với UBND các tỉnh dự án và các Bộ, ngành hữu quan chuẩn bị các điềukiện cần thiết để tiến hành đàm phán; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả saukhi kết thúc đàm phán./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 37

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải