VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
---------------
V/v:Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công Thương
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 11475/TTr-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2013 về Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án); ý kiến của các Bộ, cơ quan; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (công văn số 4070/MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 21 tháng 11 năm 2013); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9405/BKHĐT-KTDV ngày 21 tháng 11 năm 2013); Thông tin và Truyền thông (công văn số 3452/BTTTT-PTTH &TTĐT ngày 21 tháng 11 năm 2013), Tài chính (công văn số 17310/BTC-HCSN ngày 16 tháng 12 năm 2013), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên, trong đó bổ sung, làm rõ một số nội dung sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu cụ thể đối với các nhiệm vụ của Đề án bảo đảm thống nhất theo từng giai đoạn, trong đó lưu ý đến mục tiêu phát triển thị trường đối với vùng sâu, vùng xa.
2. Rà soát các Chương trình, giải pháp thực hiện Đề án nhất là giải pháp về cơ chế, chính sách; có giải pháp lồng ghép các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đã ban hành trong lĩnh vực phát triển thương mại vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án bảo đảm mục tiêu đã đề ra. Cụ thể hóa nhóm nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.
3. Bổ sung căn cứ tính toán kinh phí thực hiện Đề án; làm rõ cơ cấu vốn đối với nguồn Ngân sách Nhà nước.
4. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án, định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án này; có sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.
5. Hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTN, TKBT, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?