TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5851/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2013.

Kính gửi:

VPĐH tại TP.HCM Công ty Idemitsu Oil & Gas Co., Ltd
Địa chỉ: Phòng 2008 Lầu 20, Số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mã số thuế : 0303616990

Trả lời văn thư số 13HC460 ngày 13/08/2012 của Vănphòng về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 28 Nghị định 65/NĐ-CP ngày27/06/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định :

“1. Khấu trừ thuế là việc tổ chức,cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của ngườinộp thuế trước khi trả thu nhập.

2. Các loại thu nhập phải khấu trừthuế:

a) Thu nhập của cá nhân không cưtrú, bao gồm cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam;

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công,tiền thù lao, kể cả tiền thù lao từ hoạt động môi giới;

....”

Trường hợp của Văn phòng điều hành tại thành phố HồChí Minh theo trình bày có các cá nhân người nước ngoài đang làm việc có thunhập từ tiền lương tiền công do Văn phòng chi trả thông qua Công ty tại nướcngoài thì Văn phòng có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo quyđịnh để nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp Văn phòng cử nhân viên đi công tác phục vụcho hoạt động của Văn phòng có phát sinh các khoản chi phí bao gồm chi phí đilại, chi phí thuê chổ ở nếu có hóa đơn hợp pháp ghi tên, địa chỉ, mã số thuếcủa Văn phòng điều hành thì khoản chi này được tính vào chi phí hoạt động củaVăn phòng, không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động để tính thuếTNCN.

Cục Thuế TP thông báo Văn Phòng biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TNCN;
- P.PC;
- Lưu HC-TTHT.
1962-226650/2013-pbk

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga