VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5851/VPCP-QHQT
V/v Nghị định thư ASEAN về Chỉ định các tuyến vận tải quá cảnh và phương tiện kỹ thuật liên quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5463/GTVT-HTQT ngày 11 tháng 10 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Đồng ý Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư số 01 về Chỉ định các tuyến vận tải quá cảnh và các phương tiện kỹ thuật có liên quan để thực hiện Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh.

2- Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền về việc Việt Nam ký Nghị định thư nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy