VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5851/VPCP-QHQT
V/v: Dự án thành lập Công ty TNHH Sung Chang (100% vốn nước ngoài)

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2002

Kính gửi:

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Thương mại, Công nghiệp, Văn hóa - Thông tin,Khoa học và Công nghệ
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6401 BKH/VPTĐ ngày 8 tháng 10 năm 2002) và ý kiến của các cơ quan liên quan về dự án thành lập Công ty TNHH Sung Chang theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc dự án thành lập Công ty TNHH Sung Chang theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với mục tiêu hoạt động in gia công trên giày và bao bì (hộp đựng giày) để xuất khẩu 100%.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để cấp phép cho dự án phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý