BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5854/BCT-KHCN
V/v miễn kiểm tra chất lượng thép theo quy định tại Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas)

Bộ Công Thươngnhận được công văn số 1258/KVN-XD-PVPIE ngày 17 tháng 6năm2014 của Tổng công ty Khí Việt Nam về việc xin miễn kiểm địnhchất lượng thép tấm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCNngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quyđịnh về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu để sảnxuất ống thép phục vụ dự án Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1. Sau khi nghiên cứu, BộCông Thương có ý kiến như sau:

Trên cơ sở Thôngbáo số 98/TB-VPCP ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về kết luậncủa Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọngđiểm về Dầu khí tại cuộc họp ngày 02 tháng 4 năm 2010; Hợp đồng ủy thác muathép tấm số 268/2013/PVGAS /TMTĐ-PVPIPE/D4 ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Công tycổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) cho PV Gas thực hiện việcmua thép tấm để sản xuất ống thép phục vụdự ánNam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1 và Hợp đồng nhập khẩu số 047/2014/PVGAS-EM /D4 ngày03 tháng 3 năm 2014 giữa PV Gas và Công ty Edgen Murry cung cấp thép tấm, BộCông Thương xác nhận sản phẩm thép tấm nhập khẩu theoHợp đồngnêu trên phù hợp với quy định tại điểm d Khoản 1 côngvăn số 4719/BCT-KHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc triểnkhai Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013.Sản phẩm này được miễn kiểm tra theo quy định tại Thông tư liên tịch. PV Gasyêu cầu đơn vị cung cấp đảm bảo chất lượng như đã cam kết trong Hợp đồng vàtrong Phiếu thông báo kết quả kiểm tra của nhà sản xuất.

Trên đây là ý kiếntrả lời của Bộ Công Thương, đề nghị PV Gas triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan để phối hợp;
- Vụ: CNNg;
- Cục Xuất nhập khẩu;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng