BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Trừ lùi hàng hóa NK miễn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan TP. Cần Thơ;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
(Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Tổng Công ty phát điện 1;
(Khu 6, p. Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)
- Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.
(Số 58 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 455/HQCT-NV ngày 24/3/2014 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ, số 925/TCTCHKVN ngày 26/3/2014 của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, số 722/EVN-QLXD ngày 07/3/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và số 1436/EVNGENCO1 -QLĐTXD ngày 24/3/2014 của Tổng Công ty phát điện 1 đề nghị hướng dẫn thực hiện trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trên Phiếu theo dõi trừ lùi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Về vấn đề các đơn vịnêu đã được hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 6498/BTC-TCHQ ngày 19/5/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, quy định tại điểm b1, khoản 2 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC và hệ thống VNACCS, việc theo dõi nhập khẩu hàng hóa miễn thuế là theo dõi trừ lùi theo số lượng hàng hóa, không trừ lùi theo trị giá hàng hóa nhập khẩu.
Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong trường hợp đã đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền nhưng phải nhập khẩu làm nhiều chuyến để lắp ráp thành tổ hợp, dây chuyền hoàn chỉnh, đề nghị các đơn vị hải quan lập sổ theo dõi riêng các lô hàng nhập khẩu của từng tổ hợp, dây chuyền, thực hiện miễn thuế cho các lô hàng nhập khẩu theo quy định nhưng chưa thực hiện trừ lùi trên Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế và hệ thống VNACCS ngay khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu, chỉ thực hiện trừ lùi sau khi kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của tổ hợp, dây chuyền máy móc thiết bị, với đầy đủ các điều kiện:
- Doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu các lô hàng để lắp ráp từng tổ hợp, dây chuyền máy móc thiết bị tại 01 Chi cục Hải quan và dự kiến thời gian hoàn thành việc nhập khẩu tổ hợp, dây chuyền.
- Tại thời điểm nhập khẩu, doanh nghiệp phải kê khai chi tiết số lượng, tên cụ thể hàng hóa thực nhập và ghi rõ hàng hóa của tổ hợp, dây chuyền máy móc nào thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi doanh nghiệp kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hợp, dây chuyền máy móc thiết bị hoặc ngày dự kiến thời gian hoàn thành việc nhập khẩu của tổ hợp, dây chuyền, doanh nghiệp có trách nhiệm tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu và nộp các tài liệu thiết kế kỹ thuật (nếu cơ quan hải quan yêu cầu) để cơ quan hải quan kiểm tra và trừ lùi số lượng của từng tổ hợp, dây chuyền máy móc thiết bị trên Phiếu theo dõi trừ lùi.
Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan để xác định hàng hóa do doanh nghiệp kê khai miễn thuế nhập khẩu thực tế có hay không được sử dụng đúng mục đích phục vụ dự án theo quy định hiện hành và thực hiện xử lý theo quy định nếu doanh nghiệp có hành vi vi phạm.
Đề nghị các đơn vị đối chiếu với nội dung hướng dẫn tại công văn số 6498/BTC-TCHQ nêu trên để nghiên cứu, thực hiện.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào ?

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Cần Thơ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty phát điện 1 và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST-Thuận (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Tư vấn về bồi thường thu hồi đất nông nghiệp ? Khi nào bị thu hồi đất mà không được bồi thường ?