BỘ Y TẾ
-------
V/v: Kéo dài lộ trình cấp CCHN và GPHĐ đối với bệnh viện.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2014 số 56/NQ-CP ngày 4 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ“Đồng ý kéo dài lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) và giấy phép hoạt động (GPHĐ) cho các bệnh viện theo Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015”, Bộ Y tế đề nghị Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo Sở Y tế là đầu mối kết hợp với các sở, ban ngành khẩn trương thực hiện nghiêm Công văn số 3960/BYT-KCB ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc khẩn trương cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ.
2. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nhân sự và trang thiết bị y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặc biệt là các bệnh viện trên địa bàn để đảm bảo đủ điều kiện cấp GPHĐ theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
Đến ngày 01 tháng 01 năm 2016, người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề sẽ không được phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nếu không có Giấy phép hoạt động sẽ không được phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
3. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tạo điều kiện tiếp tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đang tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân theo quy định.
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Cục Quân y Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế Bộ Công an;
- Cục Y tế Bộ Giao thông;
- Lưu: VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên