Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5855/TCHQ-GSQL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỦ TỤC NHẬP KHẨU
MÁY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NGUYÊN CHIẾC, THÂN MÁY
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CHƯA LẮP RÁP

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để tạo điều kiện thuậnlợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với mặt hàng máyđiện thoại di động (ĐTDĐ) nhập khẩu lưu thông trong nội địa theo phương án banhành kèm theo văn bản 4288/BCĐ127 ngày 18/9/2003 của Ban chỉ đạo 127 Trungương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung quy định về hồ sơ làm thủ tục hảiquan đối với mặt hàng nhập khẩu là máy ĐTDĐ nguyên chiếc và thân máy ĐTDĐ chưalắp ráp như sau:

Khi làm thủ tục hải quan cho mặt hàng nhập khẩu là máy ĐTDĐnguyên chiếc, thân máy ĐTDĐ chưa lắp ráp, người khai hải quan ngoài việc nộp hồsơ hải quan theo đúng quy định tại Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 củaChính phủ, Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tàichính, còn phải nộp thêm 02 (hai) Bản kê chi tiết đối với mặt hàng nhập khẩunêu trên. Nội dung bản kê chi tiết gồm những tiêu chí sau:

- Tên: Bản kê chi tiết số máy điện thoại di động/thân máyđiện thoại di động nhập khẩu (Kèm tờ khai số:....... ngày)

- Nội dung gồm các cột: Số thứ tự; Tên hàng, ký mã hiệu; Mãsố của máy/của thân máy (Số IMEI của máy/thân máy).

Bản kê phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký, đóng dấu, Chi cụcHải quan làm thủ tục nhập khẩu xác nhận (trên cơ sở kiểm tra chi tiết từngmáy/thân máy). Sau khi làm xong thủ tục hải quan, một (1) Bản được Hải quan lưucùng hồ sơ lô hàng, một (1) Bản trả chủ hàng để xuất trình với cơ quan chứcnăng khi được kiểm tra.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh đề nghị CụcHải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát Quản lý) kịpthời để có chỉ đạo.