BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5855/TCT-DNL
V/v giá tính thu điều tiết đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành viên Lọc hóadầu Bình Sơn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6211/BSR-TCKT ngày12/11/2014 của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (Công ty Bình Sơn) báo cáovướng mắc về việc xác định giá tính thu điều tiết đối với sản phẩm hàng hóa xuấttiêu dùng nội bộ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày01/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọcdầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn,quy định: “Đối tượng thu điều tiết là xăng, dầu, LPG (sau đây gọi chung là sảnphẩm lọc dầu) và sản phẩm hóa dầu do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênlọc hóa dầu Bình Sơn (Công ty Bình Sơn) sản xuất, chế biến để tiêu thụ trong nước.”

- Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2013/TT-BTC hướng dẫn:“Giá tính thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu xuất bánđược xác định theo giá bán thực tế tại thời điểm tiêu thụ của Công ty Bình Sơn,chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặcbiệt, thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếucó).”

Căn cứ các quy định nêu trên, các sản phẩm lọc dầu và hóa dầudo Công ty Bình Sơn sản xuất và sử dụng để tiêu dùng nội bộ thuộc đối tượng thuđiều tiết. Giá tính thu điều tiết đối với các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêudùng nội bộ được xác định theo giá bán các sản phẩm cùng loại hoặc tương đươngdo Công ty sản xuất và xuất bán ra thị trường tại thời điểm phát sinh việc tiêudùng nội bộ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuếtiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhànước (nếu có)).

Trường hợp từ 01/09/2014 (do Thông tư số 119/2014/TT-BTC cóhiệu lực từ ngày 01/09/2014), Công ty Bình Sơn đã khai nộp khoản thu điều tiếtđối với các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu sản xuất và tiêu dùng nội bộ khác vớihướngdẫn nêu trên thì khai điều chỉnh theohướng dẫn nêu trên khi quyết toán khoản thu điều tiết năm 2014.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty Bình Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tnh Quảng Ngãi;
- Vụ: CST, PC - BTC;
- Vụ: CS, KK, PC-TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn