BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5857/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Nông Sản Đài Việt
(Địa chỉ: ấp Cầu sắt, xã Lai Hưng, Thị xã Bến Cát, Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 05/DV ngày 11/11/2014, công văn số 04/DV ngày 25/09/2014 của Côngty TNHH Nông sản Đài Việt về việc kê khai thuế GTGT đối với hoạt động kinhdoanh chế biến thức ăn gia súc. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Tại khoản 4 Điều 7Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày01/03/2012 đến trước ngày 01/01/2014) và khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2014) quy định như sau :

"Hàng hoá luânchuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thànhphẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất kinh doanh khôngphải tính, nộp thuế GTGT."

- Tại khoản 2 Điều 14Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyêntắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, như sau:

"2. Thuế GTGT đầuvào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá,dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGTđầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụchịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầuvào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng đượcthì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ Lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trịgia tăng so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra. . . "

Tại khoản 2 Điều 14 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắckhấu trừ thuế GTGT đầu vào, như sau:

"2. Thuế GTGT đầuvào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sảnxuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉđược khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất,kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toánriêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp khônghạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tinh theo tỷ lệ (%) giữadoanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán rakhông hạch toán riêng được."

- Tại Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 (có hiệu lực từ ngày 1/09/2014) sửa đổi khoản 4Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên về giá tính thuế đối với sản phẩm,hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, như sau:

"4. Giátính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luânchuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bánthành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanhhoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụhoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT”.

Căn cứ quyđịnh trên, theo nội dung trình bày và tài liệu gửi kèm tại công văn số 05/DV ,công văn số 04/DV nêu trên, Công ty TNHH Nông Sản Đài Việt (Công ty) có dự ánđầu tư trang trại chăn nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với quy trình:Nhà máy thu mua nguyên liệu để sản xuất ra thức ăn gia súc (cám); thức ăn giasúc (cám) sản xuất ra được tiếp tục phục vụ cho hoạt động chăn nuôi heo và sảnphẩm bán ra là thịt heo (chưa qua chế biến). Thuế GTGT đầu vào mua nguyên vậtliệu để sản xuất thức ăn gia súc, Công ty đã không kê khai, khấu trừ thì đềnghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương xem xét đối với lượng thức ăn gia súc (cám) phụcvụ hoạt động chăn nuôi Công ty không phải tính, nộp thuế GTGT. Từ Tháng 07/2012đến tháng 4/2014, Công ty đã bán một phần thức ăn gia súc có tính thuế GTGT đầura 5% thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được phân bổ theo tỷ lệ doanh thuchịu thuế trên tổng doanh thu (bao gồm doanh thu chịu thuế GTGT - là doanh thubán thức ăn gia súc và doanh thu không chịu thuế GTGT - là doanh thu bán heo,thịt heo chưa qua chế biến).

Tổng cục Thuếtrả lời Công ty TNHH Nông Sản Đài Việt được biết .

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST –BTC;
- Vụ PC, Vụ KK- TCT;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn