BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5858/TCT-CS
V/v bán tài sản đảm bảo tiền vay.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương.
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam
(Tầng 9, tòa nhà Diamon Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9727/CT-TT &HT ngày06/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương và công văn số 45/2014/CV-KEXIMVLC ngày03/09/2014 của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam hỏi về chínhsách thuế và thứ tự thanh toán khi cơ quan thi hành án thực hiện phát mãi tài sảnđảm bảo tiền vay tại các tổ chức tín dụng của các doanh nghiệp mà giá trị tài sảnbán không đủ trả nợ gốc và lãi vay tại tổ chức tín dụng. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế.

a) Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo quy định tại khoản 8, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp bán tài sản bảođảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quyđịnh của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT.

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tại khoản 1 và khoản 3, Điều 47 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội quy định về thứ tự thanh toán tiềnthi hành án:

“1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành ánvà khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này, được thanh toán theothứ tự sau đây:

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấpthôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệthại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí;

c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định

3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặcbán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụcụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chiphí về thi hành án”.

Căn cứ quy định trên, khi bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặcbán tài sản để bảo đảm thi hành án thì được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ đượcđảm bảo trước khi thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá tài sản đảm bảotiền vay tại các tổ chức tín dụng của các doanh nghiệp mà giá trị tài sản bánkhông đủ trả nợ gốc và lãi vay tại tổ chức tín dụng thì không phải nộp thuếTNDN.

2. Về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản đảm bảo tiềnvay.

Thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật thi hành án dân sựsố 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội và quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công tycho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST, TCNH (BTC);
- Vụ PC, KK, QLN (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn