Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 5859/TC-QLCS NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2002
VỀ VIỆC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNGNHẬN QUYỀN QUẢN LÝ SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHO CÁC CƠ QUAN HCSN

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 5 năm2002, của Bộ Tài chính đã họp với Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương tổ chức sơ kết công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứngnhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN theo Quyết địnhsố 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đến tháng 5 năm 2002,hầu hết các địa phương trong cả nước đã triển khai thực hiện việc kê khai, đăngký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quanHCSN. Một số địa phương đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành việc cấp giấy chứngnhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN đóng trên địabàn như: Bến Tre, Hà Tây, Sơn La, Phú Thọ, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang,Đồng Tháp, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Vĩnh Long, Bắc Giang, QuảngBình... Riêng tỉnh Bến Tre đã mở rộng đối tượng cấp giấy chứng nhận đến cả đấtcông do Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý. Các tỉnh còn lại đang lập hồ sơ về đấtvà nhà thuộc trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN thực hiện kê khai đăng ký đểnhận giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quanHCSN.

Tuy nhiên, công tác kêkhai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sởlàm việc theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tàichính thực hiện quá chậm, cá biệt một số địa phương chưa triển khai như: thànhphố Hải Phòng, tỉnh Khánh Hoà. Mặt khác cơ quan, đơn vị HCSN trung ương đóngtại địa phương chưa tích cực kê khai đăng ký để nhận giấy chứng nhận quyền quảnlý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc.

Căn cứ báo cáo của cácđịa phương trong việc triển khai thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấychứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc cho các cơ quanHCSN, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1- Việc thực hiện kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyềnquản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN theo Quyết định số20/1999/QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là thực sự cần thiết,giúp cho địa phương nắm được quỹ nhà, đất của nhà nước đang giao cho các cơquan, đơn vị HCSN quản lý, sử dụng; làm căn cứ để quản lý và xây dựng kế hoạchsửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc hàng năm và xác định rõ trách nhiệmcủa các cơ quan HCSN trong việc quản lý tài sản nhà nước.

2- Các địa phương cần quyết tâm thực hiện tốt việc kê khaiđăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làmviệc cho tất cả các cơ quan HCSN bao gồm cả các cơ sở nhà đất giao cho các đơnvị sự nghiệp quản lý, sử dụng (như: bệnh viện, trường học, nhà bảo tàng, trạmtrại nghiên cứu khoa học, cơ sở thi đấu thể thao, nhà biểu diễn nghệ thuật...)phấn đấu đến cuối năm 2003 sẽ hoàn thành công tác kê khai đăng ký cấp giấychứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc cho các cơ quanHCSN để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3- Sở Tài chính - Vật giá địa phương cần báo cáo với Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố kết quả sơ kết này và kế hoạch triển khai tiếp việc kêkhai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sởlàm việc cho các cơ quan HCSN tại địa phương. Đối với cơ quan, đơn vị HCSNtrung ương đóng trên địa bàn địa phương, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ,ngành trung ương chỉ đạo các đơn vị này thực hiện nghiêm chỉnh việc kê khaiđăng ký để nhận giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làmviệc.

Đề nghị UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăngcường chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị HCSN đóng trên địa bànthực hiện tốt công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sửdụng trụ sở làm việc để góp phần thực hiện đổi mới trong công tác quản lý tàisản công.