BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5859/TCT-CS
V/v bán hóa đơn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

Trả lời công văn số 2870/CT-THNVDTngày 16/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về vướng mắc liên quan đến việc bánhóa đơn cho đối tượng là doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng,chưa sử dụng hóa đơn và có các dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Về vấn đề này, saukhi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 1 Nghị địnhsố 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 và Khoản 5, Điều 6Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ quy định:

"4. Đối với cácdoanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao vềviệc chấp hành pháp luật thuế. Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về quảnlý thuế và pháp luật về công nghệ thông tin thực hiện biện pháp giám sát, quảnlý phù hợp nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.

5. Doanh nghiệp đang sử dụnghóa đơn tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hànhvi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuếtheo quy định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn tự in mà phảithực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều10 Nghị định này...Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể quy định tại khoản này."

Tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

"Điều 11. Đối tượngmua hóa đơn của quan thuế

1. quan thuếbán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải làdoanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhàthầu nước ngoài, ban quản lý dự án) . . .

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh,doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhânvới doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụnghóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụnghóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chínhvề hành vi trốn thuế, gian lận thuế...

2. Doanh nghiệp thuộc loạirủi ro cao về thuế tại Điểm d, Khoản 1 Điều này là các doanh nghiệp có vốnchủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:

a) Không có quyền sở hữu,quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất;kho hàng, phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.

b) Doanh nghiệp kinhdoanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

c) Doanh nghiệp có giao dịchqua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền . .. "

Căn cứ vào các hướng dẫn nêutrên và căn cứ vào nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình tại công vănsố 2870/CT-THNVDT Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp CụcThuế trong quátrình quản lý xác định là Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, khôngphân biệt Doanh nghiệp mới thành lập hay đang hoạt động thì Cục Thuế thông báođể Doanh nghiệp thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng(thời gian 12 tháng được tính kể từ ngày Cục Thuế thông báo cho Doanh nghiệp).Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuếcủa doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, CụcThuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặctiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặtin hóa đơn như hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghịđịnh số 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế tỉnh Ninh Bình được biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Vụ PC, Vụ CST (BTC);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ: PC, KK, TVQH, Ttra (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn