BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 586/BXD-KTXD
V/v: Bù giá thép theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Liên danh xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn- Thái Nguyên

Trả lời Văn bản số11-03- 09/LDXD-CN ngày 11/3/2009 của Liên danh nhà thầu: Tổng Công ty Xây dựngvà Phát triển hạ tầng (LICOGI) và Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam(VINAINCON) xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn về bù giá thép xây dựngtheo Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Việc tính bổ sung chi phí xâydựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến cho các nhà thầu phụ ViệtNam thực hiện thi công từ ngày 01/01/2004 các công trình, hạng mục công trình,gói thầu xây dựng thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn- Thái Nguyên, Bộ Xâydựng đã có hướng dẫn tại Văn bản số 1169/BXD-KTTC ngày 15/6/2006 để các bên cóliên quan tổ chức thực hiện; Việc Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chủ đầu tư thuhồi lại số tiền ứng trước bù giá thép như nêu tại Văn bản số 11-03- 09/LDXD-CN thì nhà thầu thi công cần phải giải trình, tính toán, xác định rõ về khối lượngthép thực hiện, đơn giá thép chi tiết phù hợp với danh mục và đơn giá theo hợpđồng đã được ký kết với chủ đầu tư để xác định dự toán chi phí làm cơ sở choviệc ký bổ sung giá hợp đồng để thanh toán, quyết toán.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Liêndanh xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn- Thái Nguyên kiến nghị với chủ đầu tưbáo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản ViệtNam để đảm bảo lợi ích của các bên theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn