BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 586/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1710/BGTVT-KHĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải về chi phí thẩm tra dựán đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí thẩm tra tính hiệu quả vàtính khả thi của dự án đầu tư được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án vàtư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp người quyết định đầu tư thuê tưvấn thẩm tra thiết kế cơ sở, thì chi phí thẩm tra thiết kế cơ sở được xác địnhbằng cách lập dự toán chi phí như hướng dẫn của phụ lục tại Quyết định số957/QĐ-BXD .

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiếnnêu trên để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn