BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 58 60/TCT-CS
V/v Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Ngày 08/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1482/CT-TT-HTNNT đề ngày 20/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp của Công ty cổ phần thủysản Cà Mau. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung vướng mắc về chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế đối với trường hợp của Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau,Tổng cục Thuế đã có các công văn số 742/TCT-TTr ngày 11/3/2010, công văn số 3402/TCT-CS ngày 20/8/2014 gửi Cục Thuế tỉnh Cà Mau về vấn đề nêu trên. Đề nghịCục Thuế tỉnh Cà Mau thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại công văn số742/TCT-TTr và công văn số 3402/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT; CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung