TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5861/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hanacobi Vina
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Beautiful Saigon 2 (lô C5-B01), số 77 đường Hoàng Văn Thái, khu A - Đô thị Phú Mỹ Hưng, Đô thị Nam thành phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309921077

Trả lời văn bản số 25/2013/CV-HANA ngày 16/08/2013của Công ty về việc viết tắt địa chỉ trên hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 2.b, Điều 14, Chương III, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, cung ứngdịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013):

“ Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”,“tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theogiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày có địa chỉ theogiấy chứng nhận đăng ký đầu tư là: “Tầng 9, tòa nhà Beautiful Saigon 2 (lôC5-B01), số 77 đường Hoàng Văn Thái, khu A - Đô thị Phú Mỹ Hưng, Đô thị Namthành phố, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh” không thể ghi hếttrên một dòng của tờ hóa đơn thì Công ty có thể ghi tắt địa chỉ Công ty là: “77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, TP. HCM”.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- Phòng KT
2;
- Web
- Lưu: HC, TTHT.
2007- 227685
(19/8/2013)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga