BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5864/TCT-CS
V/v đề nghị Cục Thuế báo cáo.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế thành phố Cần Thơ;
- Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt.
(Địa chỉ: Cao ốc Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 918/2014/CV-NVO-TCKT ngày 02/12/2014 của Công ty Cổ phần LọcHóa Dầu Nam Việt đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế (bản photo kèmtheo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung công vănsố 918/2014/CV-NVO-TCKT ngày 02/12/2014 của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu NamViệt không nêu trường hợp vướng mắc cụ thể và tài liệu kèm theo. Do đó, để cócơ sở xem xét, hướng dẫn, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Cục Thuế TP CầnThơ yêu cầu Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt và Chi nhánh Công ty Cổ phầnLọc Hóa Dầu Nam Việt - Nhà máy NVO Cần Thơ báo cáo các vấn đề sau:

- Mô hình tổ chứcdoanh nghiệp của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt, hình thức hạch toán kếtoán giữa Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt và Chi nhánh Công ty Cổ phần LọcHóa Dầu Nam Việt - Nhà máy NVO Cần Thơ.

- Theo trình bàycủa Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt, Công ty có mua condensate của các đơnvị sản xuất và kinh doanh trong nước để sản xuất xăng, đề nghị làm rõ tên, địachỉ, mã số thuế của doanh nghiệp bán condensate cho Công ty Cổ phần Lọc Hóa DầuNam Việt là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất condensate hay doanh nghiệp chỉkinh doanh thương mại, hợp đồng mua bán giữa các bên.

- Tình hình thựctế việc kê khai, nộp thuế GTGT của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt và Chinhánh Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt - Nhà máy NVO Cần Thơ.

- Đề xuất của CụcThuế về nội dung vướng mắc của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt nêu tạicông văn số 918/2014/CV-NVO-TCKT nêu trên (kèm theo các tài liệu có liên quan).

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế thành phố Cần Thơ biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr: Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân