VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5867/VPCP-KTN
V/v xem xét đề nghị tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương tại văn bảnsố 51/TTr-QBTĐBTW ngày 21 tháng 7 năm2015 về việc tạm thời dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối vớixe mô tô từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 (văn bản đã gửiBộ Giao thông vận tải), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tảixem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định