TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5868/CT-TTHT
V/v: Hủy hóa đơn đã lập

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Liên doanh Digipost Việt Nam
Địa chỉ: 203B Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Mã số thuế: 0303787516

Trả lời văn bản số 02/CV /2014 của Công ty (Cục Thuế TP nhận ngày19/06/2014) về hủy hóa đơn đã lập, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

+ Tại Khoản 2.a Điều 16 quy định:

“…

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thànhviệc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khicung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

+ Tại Khoản 3 Điều 20 quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho ngườimua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khaithuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bảnhoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơnđiều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá,giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoáđơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khaiđiều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh khôngđược ghi số âm (-).”

Trường hợp theo trình bày, Công ty ký hợp đồng số 7615- 13/HĐvới Công ty TNHH Cơn Bão Xanh để thực hiện dịch vụ làm hậu kỳ cho quảng cáo“Trang An Trang An Wind Chimes”, dịch vụ đã hoàn thành và Công ty đã lập hóađơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT vào tháng 12/2013, kê khai nộp thuế Thu nhậpdoanh nghiệp năm 2013. Đến thời điểm tháng 04/2014, Công ty TNHH Cơn Bão Xanhkhông thực hiện thanh toán tiền dịch vụ đã cung cấp nên Công ty đã yêu cầukhách hàng không được sử dụng dịch vụ và thu hồi lại dịch vụ đã cung cấp thì Côngty và khách hàng phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ lý dotrả lại dịch vụ đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh giảm dịch vụ cung cấpvà thực hiện kê khai điều chỉnh giảm theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 20 Thôngtư số 39/2014/TT-BTC Việc Công ty và khách hàng lập biên bản thu hồi hóa đơnđể hủy là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Kiểm tra 2;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
1974- 153218/2014/tta

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga