BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 5868/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng XK

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

Công ty Cổ phần xi măng Cẩm Phả
(Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số0876A/ 2010/CV-TT ngày 22/9/2010, số 0882/2010/CV-VTTB ngày 23/9/2010 của Côngty Cổ phần xi măng Cẩm Phả về việc tham vấn chính sách ưu đãi thuế, Tổng CụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:

Trường hợp Công ty CP xi măng CẩmPhả nhập khẩu vỏ bao xi măng để đóng bao xi măng sau đó công ty trực tiếp xuấtkhẩu hoặc bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài thìđược hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu.

Điều kiện và hồ sơ xét hoàn thuếđược quy định tại khoản 5 Điều 112 và Điều 117 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Trường hợp Công ty CP xi măng CẩmPhả nhập khẩu vỏ bao xi măng để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng khôngchịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 20 Phần II Mục A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

3. Thủ tục hải quan: thực hiện theoquy định tại Mục 1 Chương II Thông tư số 79/2009/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần xi măng Cẩm Phả biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang