BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5869/TCT-CS
V/v Hóa đơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Định;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương.
(Địa chỉ: 134 Đô Đốc Bảo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Tổng cục Thuế nhận được đơn khiếu nại số 009/THngày 18/11/2014 của Bà Nguyễn Thị Thu Hương liên quan đến số tiền thuế nộpthừa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định:

“13. Điều 47 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 47. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt nộp thừa

1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đốivới từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sáchnhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với sốtiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loạithuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp củalần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạtnộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

2. Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại sốtiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải raquyết định trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có vănbản trả lời nêu rõ lý do không hoàn trả trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từngày nhận được văn bản yêu cầu.”

Tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiềnphạt nộp thừa

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coilà nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đốivới từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lụcngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngânsách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉđược xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộptheo quyết toán thuế.

b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theoquy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuếbảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoảnnày).”

Liên quan đến việc cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợphộ, cá nhân có tài sản cho thuê như cho thuê văn phòng, cho thuê địa điểm đặttrạm phát sóng... có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống,Tổng cục Thuế đã có công văn số 2270/TCT-CS ngày 18/6/2014 v/v chính sách thuếđối với hộ, cá nhân có tài sản cho thuê gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Bà Nguyễn ThịThu Hương địa chỉ 134 Đô Đốc Bảo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ năm2012 có ký hợp đồng cho thuê lắp đặt cột ăng ten trên mái nhà với giá3.500. 000/tháng . Trong tháng 4/2014 để cóhóađơn giao cho bên thuê số tiền thuê của năm 2014, Đội thuế phường Trần Phú thuộcChi cục Thuế thành phố Quy Nhơn đã cấp hóađơn lẻ cho Bà Hương và thu tiền thuế của năm 2014 (gồm thuế GTGT, TNCN, thuếmôn bài). Do bà Hương chỉ có thu nhập duy nhất từ cho thuê hợp đồng nói trênnên tổng doanh thu năm 2014 dưới 100 triệu đồng thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT, nên không thuộc đối tượng được cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã xác định việc cấp hóa đơn lẻ của Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơnlà không đúng, riêng thuế môn bài năm 2014, Bà Hương vẫn phải nộp theo quy địnhthì Bà Hương được hoàn lại số thuế đã thu không đúng quy định.

Do hóa đơn đãcung cấp cho bên thuê là Công ty Thông tin di động Chi nhánh Bình Định khôngthể thu hồi được, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định chỉ đạo Chi cụcThuế thành phố Quy Nhơn thực hiện hoàn lại tiền thuế cho Bà Nguyễn Thị ThuHương theo quy định của Luật Quản lý thuế nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế và Bà Nguyễn Thị ThuHương được biết./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn