BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 587/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

Công ty CĐ-XD NN&TL Mê Công.
(117 – 119 Pasteur, Q.3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 13/CV-MKngày 8/1/2010 của Công ty CĐ-XD NN&TL Mê Công đề nghị hiệu chỉnh thuế suấtthuế giá trị gia tăng (GTGT) cho máy kéo nông nghiệp, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theo quy định tại Luật thuế GTGTsố 13/2008/QH12 ; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chi tiết về thuế GTGT; Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa của Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi, thì: mặt hàng máy kéo nông nghiệp nhập khẩu có mã số8701901900 có mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty CĐ-XD NN&TL Mê Công biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTTT (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng