VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 587/VPCP-QHQT
V/v Tổ chức Hội nghị quốc tế về Dinh dưỡng lần thứ 35

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (côngvăn số 9714/BYT-SKSS ngày 19 tháng 12 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêmcó ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Y tế đăng cai tổchức Hội nghị quốc tế về Dinh dưỡng lần thứ 35, tại Hà Nội, từ ngày 02 đến ngày07 tháng 3 năm 2008.

- Kinh phí cho Hội nghị thựchiện như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 587/BTC-HCSN ngày 16 tháng 01năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
các Vụ: TH, VX, Website CP;

- Lưu: VT, QHQT (2). 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc