TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5870/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Trường Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam
Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7
Mã số thuế: 0302169193

Trả lời văn thư số VDOC/ 2013/00692/RMIT ngày 07/8/2013của Trường về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày21/11/2007 của Quốc hội quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thuế TNCN;

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)quy định khoản chi được trừ:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanhnghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật.”

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC TT-BTC ngày 15/5/2013 củaBộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng thuê cá nhâncư trú tại Việt Nam thực hiện các dịch vụ như: thu thập và phân tích thông tinliên quan đến đề tài nghiên cứu của Trường; dịch thuật; thuyết trình cho sinhviên để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thì khi chi trả thu nhập từ 2.000.000đồng/lầntrở lên Công ty khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho cá nhân.Căn cứ vào hợp đồng, chứng từ chi tiền, chứng từ khấu trừ thuế TNCN, Trường lậpBảng kê 01/TNDN (mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ) đểtính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Lưu ý: Trước ngày 01/7/2013 khi chi trả tiền dịch vụ cho cánhân có tổng mức chi trả từ 1.000.000đồng/lần trở lên, Trường khấu trừ thuế TNCNtheo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho cá nhân (cá nhân có mã số thuế), 20% trênthu nhập (đối với cá nhân không có mã số thuế).

Trường hợp Trườngký hợp đồng lao động vớigiáo viên là cá nhân người nước ngoài sang Việt Nam làm việc, trong hợp đồng cóthỏa thuận lệ phí xuất nhập cảnh (lệ phí cấp/gia hạn thẻ Visa) do Trường chitrả, nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì Trường đượctính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các khoản lệ phí xuất nhập cảnh Trườngtrả cho cá nhân người nước ngoài sang Việt Nam làm việc phải tính vào thu nhậpchịu thuế của người nước ngoài để kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Trường biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KTT số 2;
- Website Cục Thuế TP;
- Lưu (TTHT, HC).
ppnghi 224135-1934.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga